Art. 1  De speeltijden gaan in en lopen af op het hele of het halve uur. Maximale speelduur: dubbelspel 1 uur - enkelspel een half uur.
Art. 2  Men mag pas een baan gaan bespelen nadat men daartoe PERSOONLIJK zijn of haar lidmaatschapspasje heeft opgehangen op het afhangbord. Dit kan alleen met 2 of 4 pasjes tegelijk geschieden en alle personen die hebben afgehangen moeten op het park aanwezig zijn.
Art. 2a  Recreatiespelers dienen voorrang te verlenen aan competitiespelers, wanneer deze daadwerkelijk een competitiewedstrijd spelen en dit op het afhangbord kenbaar is gemaakt.
Art. 3  Banen, welke nog niet bespeeld worden, moeten eerst worden afgehangen. Wanneer alle banen bezet zijn, dient men die baan af te hangen, waarop het langst gespeeld wordt.
Art. 4  Indien een baan niet is afgehangen, is men een kwartier voor aanvang van de afgehangen speeltijd speelgerechtigd. Men dient aaneengesloten af te hangen.
Art. 5 Het recht op een afgehangen baan vervalt wanneer men meer dan 15 minuten voor de gereserveerde tijd begint. Heeft men op grond hiervan voorrang op een baan die reeds is afgehangen, dan dient men zijn of haar lidmaatschapspasje op de plaats van de niet-gerechtigde pasjes te plaatsen en vervolgens de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen. De pasjes van degenen op wie voorrang wordt genomen, worden een speeltijd teruggehangen.
Art. 6  Na de ingehangen speeltijd kan men zonder meer blijven doorspelen totdat de volgende speelgerechtigden zich melden (zie art 2, 3 en 4). Men mag echter zijn lidmaatschapspasje niet tussentijds verhangen.
Art. 7 Nadat men gespeeld heeft, mag men direct afhangen om een baan te reserveren voor een speeltijd die aanvangt nadat men tenminste 30 minuten niet gespeeld heeft.
Art. 8 DAGLEDEN: Voor hen geldt ditzelfde reglement met dien verstande dat zij na 17.00 uur niet meer gerechtigd zijn af te hangen van maandag t/m vrijdag. Eerst na de laatste competitiedag mogen dagleden ook op zaterdag en zondag overdag, voor 17.00 uur, afhangen.
Art. 9 Nadat men gespeeld heeft, is iedereen verplicht zijn gebruikte baan te vegen. Ook moeten regelmatig de lijnen worden schoongeveegd.
Art.10 Het bestuur heeft het recht voor clubactiviteiten, zoals training, toernooien, competitie e.d. banen te reserveren.
Art 11 Handhaving van dit reglement is in handen van het bestuur. Het bestuur kan zich laten assisteren door commissieleden en/of andere leden.

Voor Stobblek-leden zijn de banen 1, 2 en 3 gereserveerd. Zijn al deze banen bezet en liggen de banen 4 t/m 10 van Club Pellikaan vrij, dan moet U aan de receptie vragen of U van een van deze banen gebruik mag maken. Indien de Club Pellikaan leden deze banen nodig hebben dient daar meteen gehoor aan te worden gegeven. Zo mogen ook Club Pellikaan leden, onder dezelfde voorwaarden, de Stobblek-banen gebruiken als deze leeg zijn. Stobblek-leden mogen geen gebruik maken van de binnenbanen.

Dit reglement is bedoeld als handleiding bij het reserveren van banen. Indien zich moeilijkheden voordoen: blijf sportief en handel niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van dit reglement. Bij herhaald onjuist naleven van dit reglement kan het bestuur Uw pasje innemen. Vooral ook bij grote drukte in het begin van het seizoen doet het bestuur een beroep op Uw sportiviteit en clubgeest.

De banen hebben verlichting en zijn, mits de weersomstandigheden het toelaten, bespeelbaar tot 22.30 uur, m.u.v. het weekend en feestdagen